Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De annuleringstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (RS Innovation GmbH, Tilsiter Weg 4, 85661 Forstinning, Deutschland, info@wiesel-tuning.de) via een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling achterhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Voorbeeldformulier voor opzegging
(Als u het contract wilt opzeggen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

Aan
RS Innovation GmbH
Tilsiter Weg 4
85661 Forstinning
Duitsland
info@wiesel-tuning.de

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) koopovereenkomst betreffende de volgende goederen (*)/de volgende dienst (*) herroep/herroepen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) _____________________________________

Naam van de consument(en) ______________________________________

Adres van de consument(en) ___________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

__________________________________________________

Datum _______________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Afwijkende retourkostenregeling voor Duitsland
Wij dragen de directe kosten voor het retourneren van de goederen als de retourzending binnen Duitsland plaatsvindt.

Annuleringsvoorwaarden gemaakt met rechtstexter.de.